Disclaimer Noordam Management – Afwijzen van aansprakelijkheid

Deze website is onderworpen aan een auteursrechtclausule en aan een exoneratieclausule. 

Auteursrechtclausule 

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Afdrukken van teksten en illustraties is toegestaan voor privé-gebruik, verspreiding ervan kan enkel na toestemming van Noordam Management.

Exoneratieclausule 

Noordam Management is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. De inhoud van deze webpagina is afkomstig van de vermelde persoon (in dienst van) en/of onderneming en verbindt niet noodzakelijk Noordam Management. De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Ondanks alle inspanningen kan Noordam Management niet garanderen dat de informatie op deze website ten alle tijde actueel, juist en volledig is. Noordam Management kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. Noordam Management is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Functioneren van deze website.

Noordam Management B.V. stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Noordam Management B.V. een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Noordam Management B.V. vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website.

Noordam Management B.V. stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Noordam Management B.V. de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, dan raden we u aan om contact met ons op te nemen om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren.

De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact met ons op te nemen, waarbij al uw relevante financiële, juridische en fiscale omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Noordam Management B.V. niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Noordam Management B.V. en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Noordam Management B.V. in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Noordam Management B.V. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Noordam Management B.V. en/of haar leveranciers, behoudt Noordam Management B.V. zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Verwijzingen en hyperlinks.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Noordam Management B.V., het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Noordam Management B.V., waarbij de website binnen de kaders van Noordam Management B.V. verschijnt) aan te brengen. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Noordam Management B.V. zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

 

Helpfull Links

Neem contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op indien u vragen heeft over onze dienstverlening.

E info[at]noordam.com

T 020-7165673

Business Hours

Call us at 020-7165673 in the Netherlands or at (305) 709 0548 in the U.S.A.

  • Monday-Friday: 9am to 5pm
  • Saturday & Sunday: closed

mod_eprivacy nl